KOHTI KUKOISTAVAA KOULUA

Kohti kukoistavaa koulua -koulutukset ja työhyvinvointivalmennukset tuovat positiivisen psykologian työkalut opettajille, varhaiskasvattajille ja rehtoreille  sekä työyhteisöille hyödynnettäväksi. Positiivinen psykologia on hyvinvoinnin tiede, joka pyrkii edistämään yksilöiden ja yhteisöjen voimavaroja ja kukoistusta.

Koulutuksissa ja valmennuksissa käsitellään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä vahvistetaan opettajien ja kasvattajien voimavaroja kohti työn imua ja iloa. Koulutukset vahvistavat työilmapiiriä, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, resilienssitaitoja sekä muutosten kohtaamista työssä.

Opetustyö on maailman tärkein työ ja eikä ole  yhdentekevää, kuinka opettajat, rehtorit, varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä ohjaajat jaksavat työssään. Kun koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien aikuiset voivat hyvin, näkyy tämä myös lapsissa ja nuorissa: hyvinvoivat aikuiset kasvattavat hyvinvoivia lapsia ja nuoria!

Tämän sivun aiheet

veso-koulutukset

01 – VESO-KOULUTUKSET 3-6H

Koulutuksissa opettajat saavat työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen omassa työyhteisössään. Koulutusten työkaluilla voidaan lisätä työn imua, parantaa työilmapiiriä ja myönteisyyttä, saada työkaluja muutosten kohtaamiseen, edistää yhteisiä tavoitteita, lisätä läsnäoloa luokassa/ryhmässä ja päivittäisissä kohtaamisissa, edistää palautumista ja stressinsäätelyä.

Kun työntekijä kehittää omia voimavarojaan, ajattelumallejaan sekä tapaansa tehdä työtä, näkyy vaikutukset suoraan työn merkityksen kokemuksessa ja työn tekemisessä. Tutkimusten mukaan opettajan kokemalla työhyvinvoinnilla on suora vaikutus oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin.

Koulutukset ovat 3-6h mittaisia.

Kohderyhmänä on koko työyhteisö.

Koulutukset sopivat esimerkiksi veso-koulutuksiksi tai ys-ajalle. Asiakkaalla on mahdollisuus valita sisällöt valmiista moduuleista tai räätälöitävä kokonaisuus.

VALITTAVAT KOULUTUSKOKONAISUUDET

kokonaisuudet

02 – TYÖHYVINVOINTIVALMENNUS

Valmennus tuo selkeyttä opettajan työhön, vahvistaa voimavaroja ja avaa uusia näkökulmia kohti parempaa työhyvinvointia. Se vahvistaa jokaisen omia työhyvinvointitaitoja, itsensä johtamista ja käsitystä siitä, kuinka voi itse vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Tavoitteena on tukea työhyvinvointia lisääviä keinoja ja viedä niitä käytäntöön. Jokainen osallistuja luo oman työhyvinvointisuunnitelman, jossa asettaa itselleen sopivat tavoitteet työhyvinvointinsa parantamiseksi. Valmennusprosessi kestää yhden tai kaksi lukukautta. Tapaamisia on n. 3-6/lukukausi. Valmennuskerroilla käsitellään eri työhyvinvoinnin teemoja sekä tehdään valmentavia tehtäviä ja välitehtäviä.

Kohderyhmänä on koko työyhteisö tai pienempi ryhmä.

Kesto puolesta vuodesta vuoteen.

työhyvinvointivalmennus

Meille aito kiinnostus koulujen ja työyhteisöjen toimintakulttuurin kehittämiseen on työmme ydin. Haluamme palvella teitä parhaalla mahdollisella tavalla ja tavoitteena on, että koulutukset vastaavat juuri teidän työyhteisönne tarpeita.

Voitte valita esimerkkikokonaisuuksista tai räätälöimme teille juuri sopivan ratkaisun. Ota yhteyttä ja katsotaan, kuinka voimme auttaa.

KOULUTUKSISTA SANOTTUA

“Kohti kukoistavaa koulua ja Positiivinen kohtaaminen olivat juuri niitä koulutustuokioita, jotka virittivät henkilökunnan pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Opettajilta ja ohjaajilta tuli runsaasti hyvää palautetta ja koulututus nähtiin hyvin tervetulleena.

Itse koulutustapahtumassa syntyi hyvin vuorovaikutusta kouluttajien ja koulutettavien välillä. Samalla koko työyhteisö pääsi yhdessä pohtimaan asioita ja etsimään ratkaisuja haasteisiin, joita kohtaa arjessa, niin työssä kuin henkilökohtaisessakin elämässä sekä työn ja henkilökohtaisen elämäntilanteen yhteensovittamisessa.

Koulutuksen teemat vastasivat hyvin tarpeisiin ja toiveisiin joita on tullut työyhteisössä esiin lukuvuoden aikana. Tavoitteena oli saada keinoja ja menetelmiä ja uutta näkökulmaa työhön ja oppilaiden kohtaamiseen sekä siihen, että miten tukea oppilaita heidän omissa haasteissaan. Tänä lukuvuotena meillä on keskeisenä kehittämistavoitteena työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Molemmat koulutustuokiot edistivät tavoitteen saavuttamista ja antoivat keinoja etsiä ratkaisuja.

Kouluttajat olivat kasvatusalan asiantuntijoita, jotka tunsivat koulun arjen. He toivat hyvin esille sen, että työhaasteiden ohella voi olla myös erilaisia elämäntilanteita, jotka heijastuvat työssä jaksamiseen ajoittain. Työnantajan ja työyhteisön tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa tämä huomioon, jolloin myös työssäjaksaminen edistyisi ja samalla näin työssäkin päästäisiin parempiin tuloksiin.

Koulutus oli hyvin toiminnallinen ja hyvin rytmitetty. Kaksi puolentoista tunnin koulutusta eteni hyvin sujuvasti ja koulutttajat pystyivät pitämään koulutettavien mielenkiinnon yllä koko ajan. Osa jäi keskustelemaan kouluttajien kanssa vielä koulutuksen jälkeenkin. Kouluttajat lupasivat myös, että he voivat antaa tukea myöhemminkin.

Teoriataustan esittely, käytännön henkilökohtaiset esimerkit, yhteisöllinen ryhmätyö ja oman työkirjat täyttäminen rytmittivät koulutuksen ja samalla jokainen koulutettava sai kirjoittaa auki omia ajatuksiaan. Hyvä ja tiivis kokonaisuus. Koulutus sopii hyvin kasvatusalan ammattilaisille ja toimii hyvin työhyvinvointikoulutuksessa. Jaetut materiaalit auttavat asioiden käsittelyä työyhteisössä. Koulutus antoi hyviä menetelmiä ylläpitämään hyvää ilmapiiriä niin koululuokassa ja kuin työyhteisössä ja laajemminkin eri kouluyhteisön yhteistyökumppaneiden kanssa.”

Ari Toropainen, rehtori, Iitin yläkoulu ja lukio

Reetta ja Susanna pitivät koulussamme kolmen tunnin veso-koulutuksen vahvuuksista ja työn imusta. Positiivisuus on voimavara, eikä sitä voi koskaan saada liikaa. Vahvuuksien löytäminen on tärkeää. Luennoitsijoilla on hyvä näkemys ja tieto

asiasta. Reetta ja Susanna esiintyvät hyvällä asenteella ja mikä tärkeintä, uskovat asiaansa. Saimme paljon pohdittavaa ja kehitysideoita.

Masa Turunen, rehtori ja luokanopettaja, Porvoo

 

Hyvä muistutus siitä, että näitä asioita on hyvä käydä työyhteisötasolla. Koulutuksessa vallitsi rauhoittava tunnelma, joka sopi tähän poikkeutilanteeseen todella hyvin. Diat olivat täyttä asiaa ja kuvat puhuttelivat.

Rehtori, erityisopettaja, Vantaa

 

Mieleen jäi, että positiivisuutta voi tosiaan kehittää ja siihen löytyy välineitä. Vuorovaikutus lisää tyytyväisyyttä. Anna aikaa levolle, tee elämästäsi oman näköisesi. Onnistunut koulutus/luento, luennoitsijoilla omakohtaisia kokemuksia käsitellyistä asioista. Tämä ei ollut teoreettista luentoa vaan elämänläheistä ajatusten vaihtoa. Kiitos ajatuksia herättävästä koulutuksesta!

Luokanopettaja, Vantaa

 

“Kiitos Susanna ja Reetta! Kiitos rauhallisesta, lämminhenkisestä ja voimaannuttavasta luennosta. Kukoistava koulu syntyy varmasti, kuten sanoitte, hyvinvoivista opettajista, jotka pyrkivät parhaaksi mahdolliseksi itsekseen. Itsemyötätunto ja myötäinto tuovat varmasti koulujen työyhteisön lisää hyvää. Suosittelen lämpimästi kouluille ja mille tahansa työyhteisöille Susannaa ja Reettaa herättämään ajatuksia ja tuomaan toivoa!”

Jutta-Riina Karhunen, rehtori, Helsinki

03 – OPETTAJAN HYVINVOINTIKIRJA

Oletko jo tutustunut kirjauutuuteemme, joka tarjoaa positiivisen psykologian työkaluja opettajien ja kasvattajien työhyvinvoinnin tueksi?

Opettajan hyvinvointikirja on kirjoitettu opettajilta opettajille, suoraan sydämestä. Olemme itse kokeneet työelämän varjopuolet, mutta myös opettajan työn mahdollisuudet. Meille kirjoittajille positiivinen psykologia ja sen kautta itseemme paremmin tutustuminen on ollut avain hyvinvoivempaan elämään.

Positiivisen psykologian työkalut tarjoavat mahdollisuuden tarkastella omaa hyvinvointia, arvoja sekä tapaa tehdä työtä. Toisinaan työ tuottaa suurta iloa, nautintoa ja merkitystä, toisaalta se taas vie voimavarat täysin. Niin työssä kuin elämässä meillä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia keskittyä hyvinvointia ja voimavaroja tukeviin tekijöihin, kunhan vain tulemme niistä tietoisiksi.

Opettajan hyvinvointikirjassa paneudumme kuuteen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueeseen, joita jokainen meistä voi omassa elämässämme kehittää ja näin lisätä omia voimavarojamme. Kirja tarjoaa työkaluja ja vinkkejä omien arvojen ja omien ajatusmallien selkeyttämiseen. Kun tunnistamme omat arvomme tai uskomukset oman toiminnan takana, on meidän helpompi tehdä muutoksia omaan tapaamme tehdä työtä.

Kirjassa pääsee ääneen myös seitsemän opettajaa ja rehtoria, joita olemme haastatelleet opettajan työstä, työhyvinvoinnista ja omasta jaksamisesta. Näiden haastatteluiden myötä kirjan teoria ja harjoitukset heräävät eloon ja lukijan on helppo samaistua sekä inspiroitua positiivisesta psykologiasta ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Kirjan työnimenä kulki aivan loppumetreille  “Sinä olet tärkein”. Oma jaksamisemme ja työhyvinvointimme on tärkeintä: kuka huolehtii hyvinvoinnistamme, jos itse emme sitä tee. Halusimme työnimellä myös muistuttaa, että opettajan ja kasvattajan hyvinvointi on myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin lähde. Tämän puolesta puhuvat myös monet tutkimukset! Lopulta kuitenkin käytännön syistä nimeksi valikoitui Opettaja hyvinvointikirja. Nimensä mukaisesti kirja tuo tietoa hyvinvoinnista juuri opettajien ja kasvattajien työhön.

Opettajan hyvinvointikirja on teos, jonka voi lukea kerralla kokonaan, siitä voi lukea osia sieltä täältä oman fiiliksen mukaan tai sen harjoituksiin ja teorioihin voi palata kerta toisensa jälkeen. Kirjan teemat voivat puhutella eri tavalla eri aikoina.

Tilaa kirja alennettuun VIP-hintaan täältä https://www.ps-kustannus.fi/7127

opettajan hyvinvointi kirja

Meitä suosittelevat

referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds
referenssit-open-minds