TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

Miten lisätä työhyvinvointia ja auttaa työntekijöitä voimaan paremmin?

Kuinka saada työyhteisö kukoistamaan ja löytämään työn merkitys?

Miten saavuttaa parempia tuloksia?

Miten työpaikoilla voidaan lisätä työn imua?

Positiivisen psykologian koulutukset, valmennukset, työpajat ja luennot tähtäävät työhyvinvoinnin edistämiseen ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn. Ne sopivat pidemmiksi koulutuskokonaisuuksiksi henkilöstön kehittämiseen tai yksittäisiksi osiksi esimerkiksi virkistyspäiviin. Kokonaisuudet räätälöidään aina työyhteisön tarpeiden mukaan.

Me uskomme, että jokaisesta työstä voi löytää merkityksen, töissä voi olla kivaa ja hyvääkin voi aina parantaa

Tämän sivun aiheet

tyohyvinvointipalvelut

MILTÄ KUULOSTAISI, JOS TEIDÄN TYÖYHTEISÖSSÄ…

 • Olisi enemmän työn imua ja aikaansaamista
 • Tunnistaisitte ja valjastaisitte vahvuudet osaksi työnjakoa sekä jokapäiväistä työelämäänne
 • Vahvistaisitte yhteenkuuluvuutta työyhteisössä
 • Näkisitte selkeämmin työnne merkityksen
 • Oppisitte taitoja johtaa itseänne ja rajata työtänne
 • Vahvistaisitte resilienssitaitojanne sekä muutosketteryyttänne
 • Saisitte tukea kohtaamiinne muutostilanteisiin.
 • Löytäisitte keinoja hallita paremmin stressiä ja epämiellyttäviä tunteita
 • Kasvatettaisiin myönteistä ajattelua
 • Vahvistaisitte tunne- sekä vuorovaikutustaitojanne
 • Tunnistaisitte ajatusmallejanne
 • Siirtyisitte muuttumattomuuden ajattelusta kohti kasvun ajattelua

ENTÄ?

 • Millaisia tarpeita teidän organisaatiossanne on?
 • Millaiseen tarkoitukseen toivotte koulutusta tai valmennusta?
 • Millaisia tavoitteita haluatte asettaa?
 • Millaiselle kohderyhmälle palvelumme kohdennetaan?
 • Millaisen hyvinvointisuunnitelman haluatte yrityksellenne?

01 – TYÖHYVINVOINTIKOULUTUKSET

Positiivisen psykologian teoriaan tutustumalla ja sen työkaluja käyttäen voidaan vahvistaa ja tukea mm. työntekijöiden hyvinvointia, jaksamista, työn imua ja työn merkityksen kokemusta.

Koulutukset tarjoavat konkreettisia työkaluja koko työyhteisön käyttöön.

Kun työntekijä voi hyvin, koko yrityksellä on mahdollisuus kukoistaa ja menestyä!

Esimerkkejä koulutusten aiheista:

 • Myönteisyys, optimismi ja myönteiset tunteet työyhteisössä
 • Vahvuuksien hyödyntäminen työssä
 • Toimiva vuorovaikutus ja työyhteisön ihmissuhteet
 • Työssä jaksaminen ja työn imu
 • Resilienssitaidot ja palautuminen
 • Merkityksellisyys työelämässä
 • Muuttumattomuuden ajattelusta kohti kasvunajattelua
 • Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
open-minds-palvelut

KOULUTUKSET

KOULUTUS 3-6H

Positiivisen psykologian työhyvinvointikoulutus, jonka aiheet räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Koulutus tarjoaa työkaluja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin lisäämiseen asiakkaiden sen hetkiseen tarpeeseen.

Aiheina mm. työntekijöiden ja työyhteisön vahvuudet ja voimavarat, työn imu ja työssä jaksaminen, myönteisyys & optimismi työssä, ihmissuhteet & vuorovaikutus työyhteisössä.

Kesto: puoli päivää (3h) tai koko päivän (6h)

Paikka: asiakkaan toiveiden mukaan tai etäkoulutus

KOULUTUKSET 2-5 PÄIVÄÄ

Pidempiaikainen koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa laajasti työkaluja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin lisäämiseen joko koko työyhteisölle tai pienemmälle tiimille. Kouluttajina kuljemme yrityksen/organisaation matkassa myös pidemmän ajan käyden läpi hyvinvoinnin teemoja. Koulutuspäivien välissä annetaan välitehtäviä työyhteisön kehitystarpeisiin. Koulutusten sisältö ja toteutustapa räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

ESIMERKKEJÄ KOULUTUSTEN AIHEISTA

MYÖNTEISYYS JA IHMISSUHTEET TYÖYHTEISÖSSÄ

Mitä tulee paikalle kun sinä tulet paikalle? Miten kohtaamme kollegat, asiakkaat ja itsemme työpäivän aikana?

Arvostavilla ja läsnäolevilla ihmissuhteilla on suuri vaikutus hyvinvointiimme ja sitä kautta luomme psykologista turvallisuutta ympärillemme.

Koulutus keskittyy vahvistamaan myönteisyyttä, myönteisiä tunteita ja kasvun ajattelua työssä sekä työpaikan ihmissuhteissa. Koulutuksessa vahvistetaan työyhteisön vuorovaikutustaitoja.

Hyvät yhteistyötaidot ovat tie menestykseen.

PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ

Mitä on psykologinen turvallisuus ja mistä se syntyy? Miksi se on niin tärkeää työyhteisössä?

Mistä syntyy turvattomuuden tunne?

Millainen rooli esimiehillä on psykologisen turvallisuuden luomisessa ja edesauttamisessa?

Kuinka voimme jokainen vaikuttaa psykologisen turvallisuuden lisääntymiseen?

Miten etätyöhön siirtyminen vaikuttaa tähän kaikkeen? Mitä avuksi turvallisuuden tunteen luomiseksi, ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi?

Kuinka jokainen meistä voi tukea yhteisöllisyyttä organisaatiossa, vaikkemme olekaan fyysisesti lähellä toisiamme?

POSITIIVINEN PSYKOLOGIA TYÖYHTEISÖN VOIMAVARANA

Millaisia vinkkejä positiivisen psykologian tiede tarjoaa omien voimavarojen ja myönteisyyden lisäämiseen? Kun työntekijät voivat hyvin, vaikuttaa se työn tekemiseen, laatuun ja tuottavuuteen.

Koulutus tarjoaa työkaluja kuormituksen vähentämiseen ja oman jaksamisen lisäämiseen, työn imun syntymiseen sekä työn tuunaamiseen.

Koulutuksessa tuodaan esiin keinoja ottaa palautuminen ja itsemyötätunto voimavaraksi ja osaksi työpäivää.

tyohyvinvointipalvelut

02 – ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN

Jotta organisaatiot voivat kehittyä ja psykologinen turvallisuus syntyä, on yksilöiden ensin voitava hyvin ja tunnettava itsensä.

Työntekijöiden hyvinvoidessa koko organisaatiolla on mahdollisuus kukoistaa. Tällainen työyhteisö on motivoitunut, innostunut ja  tuo esiin parhaan mahdollinen potentiaalin sekä tuottavuuden.

Positiivisemman työkulttuurin luominen vaatii koko työyhteisön panoksen. Me uskomme, että muutos lähtee ylhäältä: kun johto on sitoutunut muutokseen, saadaan aikaiseksi paras mahdollinen tulos.

Organisaatioiden kehittäminen on pidempiaikainen prosessi, jossa pureudutaan organisaation kehittämiskohteisiin sekä luodaan yhdessä edellytykset positiivisen toimintakulttuurin vahvistumiselle.

Organisaatioiden kehittämistyössä hyödynnämme positiivisen psykologian, kasvatustieteen ja työ- ja organisaatiopsykologian tieteitä. Kehitystyössä yhdistyy myös paljon teoriaa, työkaluja sekä  käytännön kokemusta henkilöstöjohtamisesta,  ratkaisukeskeistä valmennuksesta sekä positiivisen johtamisen teoriasta.

ESIMERKKEJÄ ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMISESTÄ

Yritysasiakkaamme

Eräässä asiakasyrityksessämme haluttiin vastata työelämän muutoksiin lisäämällä positiivista ja yhtenäistä työkulttuuria koko organisaatiossa. Monia onnistuneita esimerkkejä sekä käytänteitä työyhteisössä ja yksiköissä jo olikin, mutta lisää kaivattiin.

Openminds aloitti laajennetun johtoryhmän koulutukset syksyllä 2019. Yhteensä koulutuskertoja laajennetulle johtoryhmälle oli 4 ja ne olivat puolen päivän mittaisia. Koulutuskokonaisuutta oli tarkoitus jatkaa myös näiden jälkeen, mutta koronan takia lähikoulutukset jouduttiin keskeyttämään. Suunnitteilla oli koko henkilökuntaa koskeva positiivisen psykologian koulutus työhyvinvointipäivän yhteyteen.

Samaan aikaan eri yksiköissä haluttiin syventää hyvinvoinnin tieteen tuntemusta sekä parantaa mm. vuorovaikutusta, psykologiasta turvallisuutta  ja työn organisointia. Koronatilanteen hieman helpottaessa aloitimme tiimien sisäisen, pienryhmissä tapahtuvan koulutuksen työnjohtajille. Kehittämisprosessiin on liittynyt myös esimiesvalmennus kokonaisuuksia Teamsin välityksellä.

Kehittämisprosessi jatkuu syksyllä 2021 uusien tiimien koulutuksella ja valmennuksella sekä koko henkilökuntaa koskevalla koulutuspäivällä, heti kun se on turvallista järjestää lähikoulutuksena.

Kaiken kaikkiaan organisaation kehittämisprosessi on lisännyt työyhteisössä myönteisyyttä, psykologiasta turvallisuutta  ja tiimihenkeä sekä vahvistanut esimiesroolia. Omien ja kollegoiden vahvuuksien tunnistaminen on koettu mielenkiintoiseksi ja merkitykselliseksi. Myös omiin vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin tutustuminen ja niiden oma tarkkailu on koettu tärkeäksi. Kohtaamiset asiakkaiden kanssa sekä asiakkailta tullut palaute on ollut myönteistä.

03 – TYÖHYVINVOINTITAPAHTUMAT & LUENNOT

Positiivinen psykologia ja työhyvinvoinnin teemat sopivat osaksi tiimipäivää, kehittämispäivää tai tyhy-päivää.

 Räätälöimme juuri teidän tarpeisiinne myös suurempia tapahtumia erilaisine aktiviteetteineen.

tyohyvinvointipalvelut

LUENTOJEN AIHEITA

 • Myönteisyyden voima
 • Mindsetit – muuttumattomuuden ajattelusta kohti kasvun ajattelua.
 • Mitkä asiat hidastavat tai estävät matkaamme kohti tavoitetta?
 • Psykologisesti turvalliset työyhteisöt menestyvät
 • Positiivinen psykologia arjen voimavarana
 • Positiivinen psykologia ja työhyvinvointi
 • Luonteenvahvuudet ja niiden valjastaminen käyttöön työyhteisössä
 • Vuorovaikutus ja tunteet työyhteisöissä
 • Armollisuus voimavarana
 • Kohti merkityksellistä elämää ja työelämää
 • Tietoisuus- ja itsetuntemustaidot
 • Työnilo ja -imu, kuinka saavuttaa flow
 • Kiitä elämä onnelliseksi
 • Keho-mieliyhteys, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähteillä
 • Resilienssi – turpaanottamisen taitoko? Kuinka resilienssitaitoja voi kehittää?
 • Itsemyötätunto – Miten kohtaamme itsemme epäonnistumisen kohdatessa
 • Miten voimme jatkaa epäonnistumisen tai vastoinkäymisen jälkeen?
 • Elinvoimaisuus – Pysähtymällä hetkeen ja opettelemalla läsnäoloa voimme olla myös tehokkaampia. Kuinka pidän huolta itsestäni ja omasta jaksamisestani?
tyohyvinvointipalvelut

04 – VALMENNUKSET TYÖYHTEISÖILLE

Kun tunnemme ensin itsemme, voimme hyödyntää parhaan potentiaalimme myös työelämässä. Hyvinvoivista työntekijöistä syntyy työyhteisöjen voima.

Valmennuksessa syvennytään työyhteisön, tiimin tai työntekijän nykytilanteeseen ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Työhyvinvointivalmennuksessa pohditaan sopivia keinoja työhyvinvoinnin ja jaksamisen lisäämiseen ja sekä tavoitteiden saavuttamiseen.

Valmennusten teemoja ovat mm. itsensä johtaminen, tavoitteet ja päämäärien saavuttaminen, ihmissuhteet ja vuorovaikutus sekä palautuminen ja stressinhallinta.

Valmentajan avulla työntekijä pääsee itse löytämään sopivat keinot tehostaa työn tekoa, saavuttaa tavoitteita sekä löytää tiimin vahvuudet ja voimavarat.

Valmennus on sopiva yhdistelmä positiivisen psykologian työkaluja sekä coaching-tekniikoita.

Valmennussessiot ovat yhteisöllisyyttä lisääviä, voimaannuttavia ja uusia oivalluksia antavia!

VALMENNUKSET TYÖYHTEISÖILLE

JOHTORYHMÄVALMENNUS

Johtoryhmän täysvarusteltu työkalupakki työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Viiden kerran valmennusohjelma työyhteisön koko potentiaalin hyödyntämiseen ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Valmennukset antavat positiivisen psykologian tietoa & taitoa ja auttavat esimiehiä viemään muutokset työyhteisöön.

Positiivisen psykologian tietämys ja työkalut työyhteisöissä lisäävät todistetusti mm. aikaansaamista, innostusta, tuloksellisuutta, myönteisiä tunteita, resilienssiä, työn imua, flow-kokemuksia sekä vähentävät sairauspoissaoloja.

Toteutus ryhmävalmennuksena.

TYÖHYVINVOINTIVALMENNUS

Työyhteisövalmennus on yhteisöllisyyttä lisäävää, voimaannuttavaa ja uusia oivalluksia antavaa!

Se antaa keinoja selkeyttää työtä, löytää parempia ja tehokkaita tapoja työskennellä, keskittyä olennaiseen ja karsia turhaa.

Valmennus on sopiva yhdistelmä positiivisen psykologian työkaluja sekä coaching-tekniikoita. Sen avulla löydetään sopivia keinoja työhyvinvoinnin ja jaksamisen lisäämiseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen.

Valmentajan avulla työyhteisö pääsee itse löytämään sopivat keinot tehostaa työn tekoa, saavuttaa tavoitteita sekä löytää tiimin vahvuudet ja voimavarat.

Toteutus ryhmä- tai yksilövalmennuksena.

ESIHENKILÖVALMENNUS

Valmennus on tarkoitettu esihenkilönä toimiville oman työn tueksi.

Miten esihenkilö voi valjastaa oman potentiaalinsa ja saada työntekijät kukoistamaan?

Valmennus tarjoaa oivalluttavia keskusteluja, tehtäviä ja työkaluja oman työn kehittämiseen, vahvuuksien löytämiseen sekä omien voimavarojen lisäämiseen.

Toteutus ryhmä- tai yksilövalmennuksena.

Meitä suosittelevat

open-minds-organisaatiot-referenssit
open-minds-organisaatiot-referenssit
open-minds-organisaatiot-referenssit
open-minds-organisaatiot-referenssit
open-minds-organisaatiot-referenssit
open-minds-organisaatiot-referenssit
open-minds-organisaatiot-referenssit
open-minds-organisaatiot-referenssit

Sekä

Posintra

Aktiivi-instituutti

Galimatias

PS-Kustannus

Opettajan tietopalvelu

Edita

OAJ/Educa-messut

Opopäivät 2020

Akava

TEK

VLH Sales

Mothers in Business

Dare to Learn